skip to Main Content

PanNature nhận tài trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine vừa trao hai khoản tài trợ trị giá gần 40.000 USD cho hai tổ chức của Việt Nam là Trung tâm Giáo dục và Tăng cường quyền năng phụ nữ (CEPEW) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). Khoản tài trợ này nằm trong chương trình viện trợ đặc biệt của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Trung tâm Giáo dục và Tăng cường quyền năng phụ nữ được lựa chọn để thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động chính trị và hoạch định chính sách cấp địa phương” trị giá 19.962 USD. Dự án được triển khai từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Mục tiêu của dự án là tăng cường vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực nói trên, đồng thời thúc đẩy bình đẳng, công bằng, và phát triển. Khoản tài trợ khác có giá trị 19.965 USD được trao cho Tổ chức Con người và Thiên nhiên để thực hiện dự án “Lên tiếng vì sự công bằng về môi trường: Khắc phục tình trạng không bình đẳng về quyền tiếp cận tài nguyên và môi trường sống ở các cộng đồng khó khăn qua một phương tiện trực tuyến độc lập”. Dự án này sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2008. Theo TBTCVN

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top