skip to Main Content

Bản tin PanNature 2007

Bản tin của Trung tâm Con người và Thiên nhiên năm 2007. Một số bài viết, thông tin trong bản tin:

  • Hài hòa cho mục tiêu phát triển lâu bền (Trang 1)
  • Người tiếp lửa cho các thế hệ bảo tồn ở Việt Nam (Trang 2-3)
  • Giáo dục môi trường trải nghiệm – Hướng đi mới cho giáo dục môi trường (Trang 3-4)
  • Giảm áp lực lên tài nguyên thông qua tiếp cận thị trường (Trang 5-6)
  • Phát triển nguồn tài liệu cho bảo tồn thiên nhiên (Trang 9)

Download bản tin đầy đủ (PDF, 940KB)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top