skip to Main Content
Hội Thảo “Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Miền Núi”

Hội thảo “Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và phát triển kinh tế xã hội miền núi”

Ngày 21/10/2008, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo ” Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và phát triển kinh tế xã hội miền núi”. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi các tổ chức xã hội dân sự đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực trợ giúp phát triển kinh tế xã hội miền núi tại Việt Nam, bao gồm: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA), Viện Nghiên cứu Xã hội, Trung tâm phát triển phụ nữ và trẻ em (DWC), Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM), Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng cao (CERDA) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).

Banner hoi thao

Mục tiêu của hội thảo nhằm tăng cường nhận thức và trao đổi quan điểm về vai trò cuả các tổ chức xã hội dân sự trong công tác phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh và trợ giúp các dân tộc thiểu số miền núi. Hội thảo đã có những giới thiệu tổng quan về xã hội dân sự ở Việt Nam cũng như cơ chế giúp các tổ chức xã hội dân sự có thể kết nối với các cơ quan Nhà nước trong việc đóng góp ý kiến, phản biện chính sách và pháp luật liên quan đến vấn đề dân tộc, miền núi. Ngoài ra, các tổ chức xã hội dân sự có nhiều kinh nghiệm như CSDM, CERDA, DWC và PanNature đã lần lượt trình bày những quan điểm, đường lối phát triển cũng như những dự án tại điạ phương cụ thể cuả từng tổ chức nhằm chung một mục đích: phát triển kinh tế xã hội miền núi và nâng cao nhận thức cuả cộng đồng địa phương.

Dai bieu hoi thao

DWC sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền, cộng đồng và nguồn lực sẵn có. CERDA đi từ việc xác định nhưng khó khăn chủ yếu cuả địa phương và tập trung giải quyết các vấn đề. CDSM thì đưa ra hướng tiếp cận thông qua cách thiết lập và phát triển các mạng lưới chuyên môn tại địa phương: nhóm văn nghệ – truyền thông, nhóm lang y, nhóm bảo tồn và phát triển tri thức bản điạ. PanNature đưa ra cái nhìn từ một góc độ cụ thể về việc tiếp cận tài nguyên trong việc sử dụng đất hậu giao rừng. Cuối hội thảo là buổi thảo luận bàn tròn về việc thiết lập mạng lưới xã hội dân sự, năng lực cuả các tổ chức xã hội dân sự, cũng như cách tiếp cận để hình thành và vận hành mạng lưới một cách hiệu quả về vấn đề dân tộc, miền núi. Hải Vân

Leave a Reply

Back To Top