skip to Main Content
Thư Viện Trung Tâm Thông Tin Phát Triển Việt Nam

Thư viện Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam

Thư viện Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam là thư viện tham khảo mở. Mọi người đều có thể đến thư viện của Trung tâm để sử dụng tài liệu của thư viện mà không cần làm thẻ và trả lệ phí. Tuy nhiên, chỉ được phép đọc tài liệu tại chỗ hoặc sao chụp tại Trung tâm mà không được mượn ra ngoài.

Thư viện Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam không phải là thư viện nghiên cứu. Chúng tôi cung cấp các tài liệu hiện hành, các báo cáo và số liệu thống kê, các kế hoạch sẽ triển khai, nghiên cứu kinh tế và nghiên cứu trong từng ngành, các nghiên cứu về hoạt động phát triển tại Việt Nam. Tài liệu thường ở dạng ấn phẩm in và đĩa CD-ROM. Nội dung tài liệu phản ánh các hoạt động đang diễn ra của tất cả các đối tác phát triển, các báo cáo thống kê và các nghiên cứu từ các cơ quan chính phủ cũng như một số tài liệu cung cấp thông tin/nghiên cứu khái quát về các vấn đề phát triển của khu vực do các nhà tài trợ và cơ quan phát triển biên soạn.

Thông tin chi tiết, xin xem tại website của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam.

Leave a Reply

Back To Top