skip to Main Content
Phân Bố 62 Huyện Nghèo Của Cả Nước

Phân bố 62 huyện nghèo của cả nước

Phân bố 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (1 huyện bổ sung sau). Nhấn vào các biểu tượng đánh dấu địa điểm để có thêm thông tin chi tiết về các huyện này.

 
Xem Bản đồ 62 huyện nghèo ở bản đồ lớn hơn

Leave a Reply

Back To Top