skip to Main Content
Bản Tin Chính Sách Quý III/2012

Bản tin Chính sách Quý III/2012

Bản tin Chính sách số 7 do Trung tâm Con người và Thiên nhiên xuất bản cập nhật và phản ánh các vấn đề chính sách mới ban hành cũng như đang được thảo luận, dự thảo trong giai đoạn quý 3 năm 2012.

Một phần của Bản tin kỳ này giới thiệu nội dung nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên về mối quan tâm của các ngân hàng thương mại Việt Nam đối với khía cạnh môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng. Theo nghiên cứu này, một trong những rào cản đối với việc thực hiện trách nhiệm môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng là do một số ngân hàng lớn cũng còn e dè chưa muốn một mình đi tiên phong. Hiện nay, mới chỉ có Ngân hàng Sacombank đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng với môi trường và xã hội. Theo đó, các dự án được phân loại dựa trên mức độ tác động đến môi trường.

btcsq32012

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

 • “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?
 • Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia
 • Tăng cường quản lý các dự án thủy điện
 • Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang
 • Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen
 • Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam
 • Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia
 • Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015
 • Tiêu chí cho túi ni-lông thân thiện với môi trường
 • Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 • Dự thảo thông tư mới về quản lý quy hoạch thủy điện
 • Chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp

Tải toàn văn Bản tin Chính sách Quý III/2012 (File PDF, 3.93 MB)
Các Bản tin Chính sách khác

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top