skip to Main Content
Nguyên Tắc Xích đạo: Những điều Cần Lưu ý Khi Triển Khai

Nguyên tắc Xích đạo: Những điều cần lưu ý khi triển khai

Nguyên tắc Xích đạo là bộ tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện cho ngành dịch vụ tài chính nhằm xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường, xã hội trong các dự án một cách hệ thống và liên tục được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Bộ Nguyên tắc Xích đạo được xây dựng lần đầu vào năm 2003 và đã trải qua hai lần điều chỉnh (vào những năm 2006 và 2013) dựa trên thực tế và kinh nghiệm triển khai nhằm cập nhật những bài học cũng như điển hình tốt.

280714_nguyentacxichdao

Tiếp theo Bản dịch Nguyên tắc Xích đạo 2013, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xin được giới thiệu bản dịch tài liệu “Nguyên tắc Xích đạo: Những điều cần lưu ý khi triển khai”. Tài liệu này bao gồm các phần thông tin hỗ trợ việc triển khai các yêu cầu trong phạm vi của Nguyên tắc Xích đạo. 

Tài liệu chính thức là bản tiếng Anh có thể tải từ website của Ban thư ký Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo.

Đọc trực tuyến bản dịch tại đây: 

 

Hoặc tải về: File PDF (928Kb)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top