skip to Main Content
PanNature Góp ý Cho Dự Thảo Luật BVPTR (sửa đổi)

PanNature góp ý cho dự thảo Luật BVPTR (sửa đổi)

Đáp ứng yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp tại công văn số 1617/TCLN-PCTT ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc góp ý cho dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), và nhằm thực hiện Kế hoạch hợp tác khoa học ký ngày 05 tháng 01 năm 2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), trên cơ sở nghiên cứu nội dung tài liệu, ngày 10/10/2016, PanNature đã gửi đến Tổng cục bản góp ý chi tiết cho bản dự thảo Luật BVPTR (sửa đổi).

Theo đó, PanNature đề xuất Dự thảo Luật BVPTR (sửa đổi) sẽ xem xét điều chỉnh hệ thống phân loại rừng thành 02 loại rừng (rừng bảo vệ và rừng kinh tế) cho phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh ngành lâm nghiệp hội nhập ngày càng sâu rộng. Quan trọng hơn, Luật BVPTR (sửa đổi) phải thể hiện được mục tiêu rõ ràng hơn của ngành lâm nghiệp trên cơ sở lựa chọn các nguyên tắc phát triển lâm nghiệp bền vững có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc gia và quốc tế. Các nguyên tắc đó cần giúp hướng đến việc phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam được quản trị tốt hơn, với các cam kết mạnh mẽ của Nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các thành phần kinh tế và lực lượng xã hội trong quản lý bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Xem toàn văn công văn tại đây.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top