skip to Main Content

Trung tâm Con người và Thiên nhiên được hỗ trợ bởi một ban cố vấn gồm các nhà khoa học và nhà bảo tồn uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm:

  • GS. Võ Quý, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES)
  • GS. Lê Trọng Cúc, CRES
  • TS. Nguyễn Cử, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (IEBR)
  • Kỹ sư Vũ Văn Dũng, Viện Điều tra quy hoạch rừng
  • TS. Nguyễn Xuân Đặng, Chuyên gia nghiên cứu về thú, IEBR
  • Ông Vũ Ngọc Thành, Chuyên gia về sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn ông Mark E. Grindley (Chuyên gia bảo tồn thiên nhiên, WWF Greater Mekong), bà Kim Malcolm (Cựu tình nguyện viên của WUSC, Ottawa, Canada), GS. Joe Peters (Trường ĐH Grand Valley, bang Michigan, Hoa Kỳ) vì những đóng góp và hỗ trợ quý báu cho quá trình phát triển của Trung tâm Con người và Thiên nhiên.

Back To Top