skip to Main Content

Để thực hiện sứ mệnh của mình, trong giai đoạn này PanNature sẽ thực hiện nhiều hoạt  động trên phạm vi rộng với mong muốn trở thành một trong những tổ chức cốt cán trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu cơ bản nhất là thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động vì môi trường bằng cách áp dụng các cách tiếp cận và giải pháp sáng tạo. PanNature hướng đến chuyển giao kỹ năng, nguồn lực và sự tự tin cho các đối tác và cộng đồng địa phương để họ trực tiếp tham gia vào tiến trình chuyển biến xã hội, tiến đến một tương lai ổn định và bền vững hơn.

Back To Top