Phân tích chính sách

Mục tiêu: Góp phần thay đổi cơ chế, chính sách phục vụ mục tiêu bảo tồn thiên nhiên tốt hơn

Chúng tôi tin rằng những phát hiện mới từ nghiên cứu và các mô hình thành công cần được thể chế hoá để đảm bảo tính bền vững và nhân rộng ra đến những địa phương khác. Việc hướng đến mục tiêu cải cách thể chế cũng giúp chúng tôi đạt được hiệu quả cao nhất trong khuôn khổ nguồn lực giới hạn.

Chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua vận động các nhà ra quyết định lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác BVMT vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định ở cấp địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ giúp các cộng đồng địa phương tự bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên và đảm bảo được quá trình phát triển bền vững ở địa bàn.

Từ kết quả của các nghiên cứu và dự án, chúng tôi sẽ đề xuất những mô hình tham khảo và những gợi ý về công tác hoạch định và quản lý phát triển bền vững lên các nhà hoạch định chính sách ở các cấp chính quyền.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn