Nghiên cứu – Giáo dục

Mục tiêu: Thúc đẩy sự hiểu biết về các vấn đề môi trường

Các chương trình nghiên cứu ứng dụng
Chúng tôi tin rằng những giải pháp đối với các vấn đề môi trường nên được đưa ra dựa trên sự đánh giá kỹ lưỡng về tình hình thực tế và có sự tham gia góp ý của các bên có liên quan.

Chúng tôi sẽ tiến hành các khảo sát và nghiên cứu ứng dụng theo các chủ đề thuộc lĩnh vực trọng tâm của tổ chức. Kết quả từ những nghiên cứu này sẽ giúp chúng tôi xác định được các phương án can thiệp và các giải pháp đối với những vấn đề môi trường và bảo tồn thiên nhiên đang diễn ra. Ngoài ra, các phát hiện từ nghiên cứu sẽ giúp chúng tôi trong các hoạt động vận động chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Giáo dục môi trường trải nghiệm
Chúng tôi tin rằng con người có thể học, hiểu và thay đổi hành vi ứng xử đối với môi trường thông qua trải nghiệm và thử nghiệm những hoạt động tương tác từ các chương trình giáo dục trực quan trong thiên nhiên.
Chúng tôi sẽ đẩy mạnh và tiến hành phương pháp học tập trải nghiệm đối với giáo dục môi trường thông qua một loạt các hoạt động hiện trường khác nhau. Ngoài ra, PanNature hướng đến mục tiêu xây dựng một đội ngũ những người làm giáo dục môi trường tâm huyết và có kinh nghiệm. Họ sẽ là người truyền bá những thái độ và hành vi thân thiện với môi trường ra rộng khắp xã hội.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn