skip to Main Content

Mục tiêu: Hỗ trợ sự phát triển của  xã hội dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam

Tăng cường liên kết và chia sẻ giữa những người dân Việt Nam quan tâm đến môi trường
Chúng tôi tin rằng hiện có rất nhiều tổ chức trong nước có cùng mục đích, tâm huyết bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam nhưng còn chưa có nhiều cơ hội để gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và chia sẻ kinh nghiệm.

Chúng tôi sẽ xây dựng một mạng lưới liên kết những người có cùng mối quan tâm đến bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt chú trọng vào lớp trẻ và các tổ chức xã hội dân sự.

Hỗ trợ vật chất cho các nhóm bảo tồn trong nước
Chúng tôi tin rằng khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ là một trở ngại đối với đa số các tổ chức xã hội dân sự trong nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế quỹ nhỏ để hỗ trợ các nhóm và tổ chức xã hội dân sự địa phương phát triển về tổ chức, thực hiện các dự án can thiệp tại địa phương và các sáng kiến về BVMT.

Back To Top