skip to Main Content

Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho đối tác địa phương

Chúng tôi tin rằng sự hạn chế năng lực phù hợp ở các cấp địa phương là một thách thức đối với các giải pháp can thiệp theo hướng bảo tồn thiên nhiên dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, hạn chế về nguồn nhân lực sáng tạo và năng động để tiến hành các khảo sát, nghiên cứu ứng dụng về lâu dài có thể làm chậm lại tiến trình giải quyết những vấn đề môi trường.

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cán bộ     và tổ chức địa phương. Chương trình tập huấn và nâng cao năng lực của chúng tôi bao gồm nhiều hình thức: các khóa tập huấn cho cán bộ truyền thông và các tập huấn viên, cán bộ bảo tồn và cán bộ khuyến nông khuyến lâm; phát triển kỹ năng; đào tạo thông qua công việc; cung cấp các cơ hội thực tập và trao đổi công việc; cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên; hỗ trợ phát triển tổ chức cho các tổ chức xã hội dân sự.

Back To Top