skip to Main Content

Chị Chảo Thị Yến tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Thạc sĩ về Quản lý Tài nguyên Rừng bền vững tại Trường Đại học Goettingen, CHLB Đức và Trường Đại học Padova, Italia (theo chương trình học bổng của Erasmus Mundus năm 2016-2018). Chị Yến tham gia PanNature vào tháng 2 năm 2019.

Back To Top