skip to Main Content

Chị Linh tham gia PanNature từ cuối năm 2006. Trước đây chị từng là Trưởng phòng Truyền thông của PanNature. Chị Linh có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về báo cáo môi trường, sản xuất đa phương tiện, truyền thông xã hội và tham gia truyền thông. Từ tháng 5 năm 2018, chị Linh chuyển sang làm Trưởng phòng Nghiên cứu và Chính sách.

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh (Cử nhân)

Back To Top