skip to Main Content

Với chuyên ngành sinh thái nhân văn, TS. Hưng hiện công tác tại Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên cùng các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế và các tổ chức phát triển.

Back To Top