skip to Main Content
Bản Tin Chính Sách Số 24: Rất Cần Luật Riêng Về Không Khí Sạch

Bản tin Chính sách số 24: Rất cần luật riêng về không khí sạch

Dựa trên tổng quát năm vấn đề được đánh giá bao gồm nước và điều kiện vệ sinh, chất lượng không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe, nông nghiệp, đa dạng sinh học và môi trường sống, Chỉ số hiệu suất môi trường (EPI) năm 2016 của Trường Đại học Yale đánh giá Việt Nam xếp hạng thứ 131 trong 180 quốc gia có số liệu phân tích. Riêng đối với chất lượng không khí, Việt Nam đứng thứ 170. Có thể hiểu rằng, đất nước chúng ta nằm trong số những quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới. Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị Việt Nam là từ các hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, các cơ sở công nghiệp nội đô, sinh hoạt của dân cư, xử lý rác thải và các nguồn ô nhiễm từ ngoại thành. Hiện trạng ô nhiễm không khí được đánh giá là có xu hướng gia tăng ở quy mô và mức độ khác nhau ở hầu hết các đô thị ở nước ta.
Đọc tiếp
Bản Tin Chính Sách Môi Trường – Phát Triển Bền Vững Số 23

Bản tin Chính sách Môi trường – Phát triển bền vững số 23

Nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về "thể chế lâm nghiệp xã hội" trong tiến trình sửa đổi Luật BVPTR, bên cạnh việc đưa ra những phân tích về diễn biến rừng Việt Nam cùng các lựa chọn (xu hướng) và thách thức phát triển trong tương lai, BTCS kỳ này cũng tập trung đánh giá việc thực thi các chính sách liên quan đến rừng (giao khoán bảo vệ, rừng cộng đồng), đất rừng (tái cơ cấu công ty lâm nghiệp) và lâm sản (phát triển rừng gỗ lớn), đồng thời nhấn mạnh các đề xuất sửa đổi liên quan đến vấn đề chủ rừng, quyền sở hữu, quyền hưởng dụng đối với rừng.
Đọc tiếp
Bản Tin Chính Sách Số 21: BĐKH – Chính Sách Quốc Gia Và Hành động địa Phương

Bản tin Chính sách số 21: BĐKH – Chính sách quốc gia và hành động địa phương

Với chủ đề biến đổi khí hậu (BĐKH), Bản tin kỳ này bao gồm các bài viết tập trung làm rõ bản chất và hiệu quả thực thi chính sách ứng phó, giảm nhẹ BĐKH cũng như thực tiễn áp dụng các chương trình, sáng kiến liên quan tại địa phương. Ngoài ra, ấn phẩm cũng lưu tâm tới vấn đề lồng ghép BĐKH trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cấp cơ sở, đặc biệt là chính sách phát triển ngành nông nghiệp – lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất của BĐKH.
Đọc tiếp
Bản Tin Chính Sách Số 20: Tự Do Thương Mại Và Quản Trị Tài Nguyên – Môi Trường

Bản tin Chính sách số 20: Tự do thương mại và Quản trị tài nguyên – môi trường

Hiện nay, thực tế cho thấy tác động lên môi trường từ các hoạt động phát triển đã và đang đe dọa đến tính bền vững của các thành quả kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc nhận diện những nguy cơ, thách thức này trong bối cảnh tự do hóa thương mại là rất cần thiết. Đây là chủ đề thảo luận của Bản tin Chính sách kỳ này cùng với những gợi mở về giải pháp nhằm đáp ứng tình hình phát triển mới, giảm thiểu rủi ro và những tác động tiềm tàng từ quá trình hội nhập kinh tế và tự do hóa thương mại.
Đọc tiếp
Back To Top