skip to Main Content

Hội thảo về sử dụng đất lâm nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu ngành

Phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh là mục tiêu lớn nhất của Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNNPTNT) ban hành theo Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/07/2013. Để thực hiện mục tiêu này, cơ cấu các loại rừng và đất lâm nghiệp đã được định hướng sẽ có những thay đổi lớn trong những năm tới, theo đó đến năm 2020, ngoài diện tích rừng đặc dụng sẽ được củng cố, giữ nguyên diện tích (2.27 triệu ha), các diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất sẽ là đối tượng ưu tiên chuyển dịch nhằm đảm bảo quỹ đất phát triển sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, cũng như cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng địa phương.
Đọc tiếp

Tọa đàm: Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở VN – Thực trạng và ý nghĩa về chính sách

Tọa đàm đồng tổ chức bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Forest Trends, với mục tiêu xác định mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển sắn và tài nguyên rừng, từ đó tạo tiền đề cho thảo luận về các cơ chế chính sách, biện pháp phù hợp, góp phần cân bằng lợi ích giữa phát triển sắn và bảo vệ rừng.
Đọc tiếp

Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng

Ấn phẩm tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ là những số liệu và bằng chứng thực tế về hiện tượng chồng lấn thông qua các kết quả phân tích thống kê và khảo sát hiện trường của nhóm tác giả.
Đọc tiếp

Liên minh Đất rừng khởi động các dự án do Oxfam Anh tài trợ

Ngày 24/02/2014, tại Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), thay mặt Ban Điều hành Liên minh Đất rừng (FORLAND) đã chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2014 do Oxfam Anh tài trợ. Tham dự cuộc họp có đại diện nhà tài trợ - tổ chức Oxfam Anh và đại diện của các tổ chức thành viên FORLAND.
Đọc tiếp
Back To Top