skip to Main Content
Bản Tin Chính Sách Quý II/2012

Bản tin Chính sách Quý II/2012

Bản tin Chính sách số 6 (quý 2 năm 2012) tiếp tục phản ánh các vấn đề chính sách mới liên quan đến quản lý rừng và rừng đặc dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bản tin cũng cập nhật các chính sách về môi trường và phát triển quan trọng khác được ban hành trong thời gian vừa qua.

Các nội dung của bản tin kỳ này:

 • Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng: Tương lai mới cho hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn Việt Nam?
 • 5.500 tỉ đồng đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020
 • Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2011-2020
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Sửa đổi một số quy định tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất đến 2015
 • Cập nhật tiến trình đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU
 • Dự thảo hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
 • Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học
 • Câu chuyện bảo tồn: Kiến thức về Sao la và vấn đề chia sẻ lợi ích trong bảo tồn
 • Kiểm toán chuyên đề khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản
 • Sửa đổi quy định về ký quỹ, cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
 • Xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
 • Thông quan Luật Tài nguyên nước sửa đổi
 • Giao khoán đất vùng bán ngâp lòng hồ thủy điện và thủy lợi
 • Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động sau COP-17
 • Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sân golf
 • Hỗ trợ sản xuất công nghiệp nông thôn

Tải toàn văn Bản tin Chính sách Quý II/2012 (File PDF, 2.45 MB)
Các Bản tin Chính sách khác

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top