skip to Main Content

Một số văn bản chính sách tài nguyên – môi trường – phát triển bền vững nổi bật Quý III/2017

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN 

I. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

28/2017/QĐ-TTg

Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 03/07/2017

Ngày hiệu lực: 8/08/2017

71/NQ-CP

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ngày ban hành: 08/08/2017

Ngày hiệu lực: 08/08/2017

3454/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 3454/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên soạn xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ

Ngày ban hành: 22/08/2017

Ngày hiệu lực: 22/08/2017

17/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ngày ban hành: 11/09/2017

Ngày hiệu lực: 25/10/2017

109/2017/NĐ-CP

Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Ngày ban hành: 21/09/2017

Ngày hiệu lực: 10/11/2017

III. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

20/2017/TT-BTNMT

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Ngày ban hành: 08/08/2017

Ngày hiệu lực: 01/10/2017

24/2017/TT-BTNMT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Ngày ban hành: 01/09/2017

Ngày hiệu lực: 15/10/2017

1265/QĐ-TTg

Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

Ngày ban hành: 24/08/2017

25/2017/TT-BTNMT

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Ngày ban hành: 06/09/2017

Ngày hiệu lực: 23/10/2017

V. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

15/2017/TT-BTNMT

Thông tư 15/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Ngày ban hành: 21/07/2017

Ngày hiệu lực: 07/09/2017

16/2017/TT-BTNMT

Thông tư 16/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ngày ban hành: 25/07/2017

Ngày hiệu lực: 15/09/2017

82/2017/NĐ-CP

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

17/07/2017.

Ngày ban hành: 01/09/2017

30/2017/TT-BTNMT

Thông tư 30/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

Ngày ban hành: 11/09/2017

Ngày hiệu lực: 26/10/2017

VI. NĂNG LƯỢNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI

84/2017/NĐ-CP

Nghị định số 84/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Ngày ban hành: 18/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/09/2017

13/2017/TT-BCT

Thông tư 13/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

Ngày ban hành: 03/08/2017

Ngày hiệu lực: 19/09/2017

16/2017/TT-BCT

Thông tư 16/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Ngày ban hành: 12/09/2017

Ngày hiệu lực: 26/10/2017

104/2017/NĐ-CP

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày ban hành: 14/09/2017

Ngày hiệu lực: 01/11/2017

Back To Top