skip to Main Content
Một Số Văn Bản Chính Sách Tài Nguyên – Môi Trường – Phát Triển Bền Vững Nổi Bật Quý I & II/2018

Một số văn bản chính sách Tài nguyên – Môi trường – Phát triển bền vững nổi bật Quý I & II/2018

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN
I. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN RỪNG
02/2018/TT-BKHĐT Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích với công trình nông, lâm nghiệp.
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày hiệu lực: 14/05/2018
390/QĐ-TTg Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Ngày ban hành:11/04/2018
Ngày hiệu lực: 11/04/2018
742/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 742/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày hiệu lực: 02/03/2018
II. QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 
185/QĐ-TTg Quyết định số 185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông
Ngày ban hành: 08/02/2018
Ngày hiệu lực: 08/02/2018
57/QĐ-TTg Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành: 11/01/2018
Ngày hiệu lực: 11/01/2018
III. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
56/2018/TT-BTC Thông tư 56/2018/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
Ngày ban hành: 25/06/2018
Ngày hiệu lực: 25/06/2018
55/2018/TT-BTC Thông tư số 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường
Ngày ban hành: 25/06/2018
Ngày hiệu lực: 25/06/2018
1957/QĐ-BTNMT Quyết định 1957/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của bộ tài nguyên và môi trường năm 2018
iNgày ban hành: 19/06/2018
Ngày hiệu lực: 19/06/2018
2143/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 2143/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày hiệu lực: 07/06/2018
491/QĐ-TTg Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 07/05/2018
Ngày hiệu lực: 07/05/2018
02/2018/TT-BXD Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
Ngày ban hành: 6/2/2018
Ngày hiệu lực: 1/4/2018
IV. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
05/2018/TT-BXD Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Ngày ban hành: 29/6/2018
Ngày hiệu lực: 15/8/2018
10/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH 2018 về Luật Hóa chất do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
71/2018/NĐ-CP Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
V. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
77/2018/NĐ-CP Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Ngày ban hành: 16/05/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
67/2018/NĐ-CP Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
05/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
344/QĐ-TTg Quyết định số 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi
Ngày ban hành: 26/03/2018
Ngày hiệu lực: 26/03/2018
215/QĐ-TTg Quyết định 215/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San
Ngày ban hành: 13/02/2018
Ngày hiệu lực: 13/02/2018
214/QĐ-TTg Quyết định số 214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã
Ngày ban hành: 13/02/2018
Ngày hiệu lực: 13/02/2018
VI. NĂNG LƯỢNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI 
01/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 01/vbhn-vpqh năm 2018 hợp nhất Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do văn phòng quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày hiệu lực: 29/06/2018
03/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 03/vbhn-vpqh năm 2018 hợp nhất Luật điện lực do văn phòng quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày hiệu lực: 29/06/2018
76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ: Về công tác phòng, chống thiên tai
Ngày ban hành: 18/06/2018
Ngày hiệu lực: 18/06/2018
714/QĐ-TTg Quyết định 714/QD-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày hiệu lực: 14/06/2018
705/QĐ-TTg Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày hiệu lực: 07/06/2018
VII. CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁC
28/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch
Ngày ban hành: 15/06/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
83/2018/NĐ-CP  Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông
Ngày ban hành: 24/05/2018
Ngày hiệu lực: 10/07/2018
82/2018/NĐ-CP Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Ngày ban hành: 22/05/2018
Ngày hiệu lực: 10/07/2018
27/2018/QH14 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018
Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày hiệu lực: 14/06/2018
59/2018/QH14 Nghị quyết 59/2018/qh14 về chương trình giám sát của quốc hội năm 2019
Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày hiệu lực: 12/06/2018
58/2018/NĐ-CP Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày hiệu lực:  05/06/2018
71/NQ-CP Nghị quyết về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Ngày ban hành: 31/05/2018
Ngày hiệu lực: 31/05/2018
351/QĐ-TTg Quyết định số 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020
Ngày ban hành: 29/03/2018
Ngày hiệu lực: 29/03/2018
11/NQ-CP Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Ngày ban hành: 05/02/2018
Ngày ban hành: 05/02/2018
84/QĐ-TTg QĐ số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030
Ngày ban hành: 19/01/2018
Ngày hiệu lực: 19/01/2018
Back To Top