skip to Main Content

Anh Nguyễn Bá Thẩm tốt nghiệp chuyên ngành Phát triển Nông thôn và Khuyến Nông của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau 12 năm làm việc tại Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) với nhiều vị trí khác nhau, từ tháng 9/2020, anh chính thức làm việc tại PanNature với vị trí Cán bộ Lâm nghiệp cộng đồng.

Back To Top