skip to Main Content

Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): Điểm mới và các khuyến nghị

Các thuận lợi, hạn chế trong Luật Bảo vệ Môi trường hiện hành cũng như những điểm mới của Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) đã được phân tích và thảo luận tại Hội thảo: “Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng DTTS & MN trong bảo vệ môi trường – Định hướng và cơ chế, chính sách trong Luật BVMT” do Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức vào tháng 9/2020 tại Hải Phòng.

Tại Hội thảo, một số vấn đề cấp thiết hiện nay như tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động môi trường, sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường… đã được các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý xây dựng.

Kết quả thảo luận của Hội thảo đã được đưa vào báo cáo của Hội đồng Dân tộc trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phục vụ công tác thẩm tra Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).


 

Back To Top