skip to Main Content

Sáng kiến Quản lý rủi ro môi trường trong đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc

Sáng kiến Quản lý rủi ro môi trường trong đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã được bảy hiệp hội tài chính Trung Quốc ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Tài chính xanh quốc tế vừa diễn ra vào 5/9 vừa qua. Đây là động thái quan trọng để khuyến khích và xúc tiến việc quản lý rủi ro môi trường đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp Trung Quốc khi đầu tư ra nước ngoài .
Đọc tiếp

Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nhằm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách và kế hoạch hành động nhằm lồng ghép và thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong kếhoạch hành động của Chính phủ, các tổ chức tín dụng được xem là một thành phần quan trọng để hướng dòng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất thân thiện môi trường, giảm thiểu rủi ro và vì mục tiêu phát triển bền vững. Góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, tháng 03/2015, Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đến năm 2020. Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.
Đọc tiếp

Hội thảo Quản lý đầu tư trong khai thác khoáng sản: Các bất cập và khuyến nghị

Sáng 29/7, tại Hà Nội, LMKS (PanNature là tổ chức điều phối) cùng các bên liên quan tổ chức Hội thảo “Quản lý đầu tư trong khai thác khoáng sản: Các bất cập và khuyến nghị" nhằm tạo diễn đàn thảo luận về thực trạng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và vấn đề quản lý vốn đầu tư nhà nước và đề xuất các khuyến nghị để thúc đẩy đầu tư bền vững trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.
Đọc tiếp

Nguyên tắc Xích đạo 2013

Nguyên tắc Xích đạo là bộ tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện cho ngành dịch vụ tài chính nhằm xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường, xã hội trong các dự án một cách hệ thống và liên tục được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính.
Đọc tiếp

Tín dụng xanh – xanh hóa môi trường

Giải pháp về tài chính, trong đó có chính sách tín dụng xanh được xem là có hiệu quả lớn trong việc khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh sạch, an toàn hơn. Từ đó, góp phần xanh hóa những mảng nâu hướng tới phát triển bền vững kinh tế.
Đọc tiếp

Hành lang pháp lý cho tín dụng xanh

Dường như các tổ chức tín dụng nằm hơi xa vấn đề bảo đảm môi trường trong các dự án. Tuy nhiên, nếu đó là một cơ chế ràng buộc với điều kiện cơ bản trong quyết định cho hay không cho vay vốn thì chắc chắn môi trường sẽ trở thành vấn đề quan tâm của các nhà đầu tư. Đó cũng là cách hiểu đơn giản nhất về tín dụng xanh. Ở Việt Nam, hành lang pháp lý cho tín dụng xanh đã có hay chưa? Và, tín dụng xanh đã phát huy như thế nào với vấn đề phát triển và môi trường?
Đọc tiếp

Ngân hàng “dễ dãi” với thủy điện

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa thực hiện một nghiên cứu về “Ngành ngân hàng Việt Nam và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội”. Nghiên cứu đánh giá tuy không phải là nhà chức trách hay chủ đầu tư nhưng các ngân hàng vẫn có tiếng nói quyết định trong việc thực hiện các dự án thủy điện. Bởi với tư cách là đơn vị cho vay tài chính, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết và cấp vốn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc giúp cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, an sinh xã hội chưa được quan tâm nhiều.
Đọc tiếp
Nguyen Tac Xich Dao

Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính

Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Các nhà đầu tư tài chính ở Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng thông qua hai hình thức: (i) sử dụng toàn bộ các nguyên tắc này, đăng ký tham gia với Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo và tuyên bố rộng rãi; hoặc (ii) tham khảo để tự xây dựng bộ chuẩn mực riêng phù hợp với nhu cầu của mình.
Đọc tiếp
Back To Top