skip to Main Content

Ấn phẩm do PanNature xuất bản

Gồm các báo cáo nghiên cứu, các ấn phẩm và tài liệu do Trung tâm Con người chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, góp ý cho các chính sách về môi trường và phát triển.

Bản tin Chính sách

Bản tin Chính sách Tài nguyên – Môi trường – Phát triển Bền vững do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổng hợp và biên tập nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến quá trình xây dựng dự thảo, ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Việt Nam. Bản tin được phát hành định kỳ hàng quý, với mã số chuẩn quốc tế ISSN 0866-7810.

Tài liệu truyền thông môi trường

Các ấn phẩm báo chí, truyền thông về Môi trường và Phát triển

Tài liệu xuất bản bằng tiếng Anh

Các đối tác của PanNature

Bao gồm các ấn phẩm, tài liệu do các đối tác của PanNature phối hợp hoặc trực tiếp xuất bản.

Tài liệu của Forest Trends

Forest Trends (www.forest-trends.org) là tổ chức đối tác của PanNature trong các hoạt động về nghiên cứu, phân tích và truyền thông về chính sách lâm nghiệp tại Việt Nam.

Back To Top