skip to Main Content

Kết nối các nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại cộng đồng

Với mong muốn kết nối các tổ chức có cùng mối quan tâm về thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn thiên nhiên tại cộng đồng, cũng như thảo luận cơ hội kết nối mạng lưới giữa các tổ chức, cộng đồng trong lĩnh vực này, PanNature đã tổ chức một hội thảo trực tuyến nhằm chia sẻ các hiểu biết về “các biện pháp bảo tồn dựa trên phân định khu vực có hiệu quả” – viết tắt là OECM (Other effec tive area-based conservation measures) được dùng để chỉ các vùng lãnh thổ và khu vực được bảo tồn một cách hiệu quả nhưng không thuộc hệ thống các khu bảo vệ được thành lập chính thức. 

Hội thảo “Kết nối các nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại cộng đồng” đã thu hút sự tham gia của hơn 30 đại diện từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các nhà khoa học và cá nhân tham gia trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về khái niệm OECM, bối cảnh và triển vọng OECM tại Việt Nam cũng như việc thành lập mạng lưới OECM tại Việt Nam…

Chương trình Hội thảo

OECM trong bối cảnh Việt Nam, Ông Nguyễn Đức Tú – IUCN Việt Nam

Sự hỗ trợ của CIRD/CEGORN đối với tổ bảo tồn tự nguyện và công tác bảo tồn Vọoc gáy trắng huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình, CEGON

Mạng lưới bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Cộng đồng, PanNature

Huy động sự tham gia của các bên trong bảo tồn, GreenViet

Back To Top