skip to Main Content
Tọa đàm: Sự Tham Gia Của Cộng đồng Và Tổ Chức Xã Hội Trong Bảo Vệ Môi Trường

Tọa đàm: Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) năm 2014 đã có bước tiến bộ lớn khi quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư có quyền tham gia trong công tác BVMT. Bước tiến này thể hiện ở việc Nhà nước trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư để thực thi một số chức năng trong quá trình tham vấn, góp ý, phản biện, giám sát các quyết định liên quan đến môi trường cũng như quá trình thực thi các quy định về BVMT của các bên liên quan. Yêu cầu quan trọng là làm thế nào để các quy định này được thể chế hóa toàn diện, cụ thể, rõ ràng để tổ chức xã hội và cộng đồng có thể chủ động và tích cực tham gia BVMT hiệu quả.

Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: PanNature)
Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: PanNature)

Theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, dự kiến sẽ có 01 Nghị định sửa đổi, 31 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch thuộc lĩnh vực môi trường được ban hành. Quá trình xây dựng các văn bản pháp luật này mở ra cơ hội để những quy định về sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội tiếp tục được cụ thể hóa với những cơ chế và đảm bảo bằng chế tài pháp lý rõ ràng.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2014 là hai trong số những văn bản hướng dẫn Luật BVMT 2014 vừa được ban hành đã bước đầu cụ thể hóa sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư.

Ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục Môi trường. (Ảnh: PanNature)
Ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục Môi trường. (Ảnh: PanNature)

Nhằm góp ý cho việc lồng ghép nội dung thể chế hóa sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực thi Luật BVMT 2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Vụ Chính sách và pháp chế thuộc Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho thực thi Luật BVMT”, với hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Quỹ Châu Á. 

Thời gian và địa điểm

 Thời gian: 8:00 – 12:00 ngày 16 tháng 3 năm 2015
 Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Tài liệu Tọa đàm:

Nội dung Tọa đàm

Phát biểu khai mạc
Ông Mai Thanh Dung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Rà soát các quy định về sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
TS. Dương Thanh An – Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kinh nghiệm từ sự tham gia của cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ môi trường: Bài học từ chương trình hành động bảo vệ hồ Hà Nội
Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

Giám sát cộng đồng trong phòng chống tham nhũng – Những bài học và thành công
Ths. Dương Hồng Thành – Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ

Một số khuyến nghị chính sách để đảm bảo sự tham gia có hiệu quả của cộng đồng và các tổ chức xã hội
Bà Nguyễn Hoàng Phượng – Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Biên bản Tọa đàm

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top