skip to Main Content
Video: Tìm Giải Pháp Cho Vấn đề Tài Nguyên Nước Khu Vực Tây Nguyên

Video: Tìm giải pháp cho vấn đề tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên

Ngày 22/07/2016, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, Trung tâm con người và thiên nhiên và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên”. Video do Truyền hình Quốc hội thực hiện, phát sóng ngày 22/07/2016.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top