skip to Main Content

PanNature tham gia Hội thảo quốc tế về Chi trả dịch vụ hệ sinh thái

Khi các nguồn tài chính công ngày càng hạn chế, nâng cao vai trò từ khối tư nhân (doanh nghiệp, xã hội dân sự và người dân) cùng các sáng kiến dựa trên thị trường nhằm biến các giá trị hệ sinh thái trở thành “hàng hóa” … đã và đang trở thành một xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Đây là nỗ lực nhằm tìm kiếm các nguồn tài chính mới thay thế dành cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Là một trong sáng kiến như vậy, Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES)  được Sven Wunder đưa ra năm 2005, đến nay đã và đang được thí điểm và thực hiện bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Trong thực tế vận dụng, khi tương tác với bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và thể chế của từng quốc gia, khái niệm PES ban đầu đã được vận dụng và phát triển với nhiều thể thức, mô hình và định hướng tới những mục tiêu rất khác nhau.

Từ ngày 10-12/4/2017, Viện Nghiên cứu Kenan Institute of Ethics (trực thuộc Nicholas School of Environmental Studies, Duke University, Hoa Kỳ) đã tổ chức hội thảo quốc tế “Alternative discourse of Payments for Ecosystem Services in the Global South” (Quan điểm mới về chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại các quốc gia đang phát triển) với mục đích kết nối các học giả, nhà nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách để cùng nhìn nhận lại xu hướng phát triển, đánh giá tác động của PES trong thực tế 10 năm qua cũng như thảo luận về những thay đổi cần thiết trong cách hiểu, phạm vi và tiếp cận vận dụng sáng kiến này trong tương lai.

Tham dự Hội thảo có hơn 50 học giả, cán bộ nghiên cứu

Tham dự Hội thảo có hơn 50 học giả, cán bộ nghiên cứu từ các trường Đại học (Duke, Colorado, Northwestern, Arizona, Wissconsin Madison, East Carolina (Hoa Kỳ), Melbourne (Australia) và Manchester (Anh Quốc)), các tổ chức NGO, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức thực hiện PES từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Ecuador, Mexico, Guatemala, Brazil và Nam Phi. VNFF, CIFOR Việt Nam và PanNature là ba đại diện tổ chức từ Việt Nam cùng tham dự sự kiện này.

Đại diện từ Việt Nam trình bày về Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng (PFES)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top