skip to Main Content

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp

Ngày 12/4, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) phối hợp Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos-Việt Nam) tổ chức Hội thảo kỹ thuật tham vấn các nội dung góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động thu thập ý kiến góp ý tại các địa phương.

Hội thảo có sự góp mặt của đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia lâm nghiệp, các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Toàn cảnh Hội thảo
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc PanNature đồng chủ trì tại Hội thảo.

Các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung ưu tiên như: giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và thu hồi rừng cho đối tượng hộ gia đình và cộng đồng; công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và vai trò giám sát thực thi chính sách, pháp luật lâm nghiệp của các bên liên quan; quản lý rừng bền vững, thương mại gỗ, lâm sản và bảo đảm gỗ hợp pháp; chính sách đầu tư phát triển, tài chính, chi trả dịch vụ môi trường rừng và tính công bằng về chia sẻ lợi ích.

Hoạt động hội thảo nằm trong Chương trình hợp tác khoa học công nghệ giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp giai đoạn 2017-2018.

Chương trình và tài liệu Hội thảo:

Tóm tắt Dự thảo nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và một số vấn đề cần lưu ý 

Ông Trần Ngọc Bình, Tổng Cục Lâm nghiệp

Bình luận về nghị định hướng dẫn thi hành luật lâm nghiệp

GS.TS Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

Một số góp ý, bổ sung, điều chỉnh trong Dự thảo Nghị định về quản lý rừng bền vững, thương mại gỗ, lâm sản và đảm bảo gỗ hợp pháp

PGS. TS. Nguyễn Phan Thiết, Đại học Lâm nghiệp

Một số góp ý, bổ sung, điều chỉnh trong Dự thảo Nghị định về Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và thu hồi rừng liên quan đến đối tượng hộ gia đình và cộng đồng

TS. Đoàn Diễm, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp

Một số góp ý Dự thảo Nghị định

Gs. Nguyễn Ngọc Lung, Viện Chứng chỉ Rừng Bền vững

Back To Top