skip to Main Content

Khuyến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Lâm Nghiệp 2017

Ảnh: PanNature

Liên minh Đất rừng (FORLAND), bao gồm một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) như Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản đại và Phát triển (CIRD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (TROPENBOS- Việt Nam) đã hoàn thiện văn bản góp ý và khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Lâm Nghiệp 2017.

Theo FORLAND, Nghị định này đã tương đối hoàn thiện, thể hiện nỗ lực rất cao của cơ quan soạn thảo. Nghị định cơ bản đã dướng dẫn được những điểm yêu cầu chi tiết theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và các luật liên quan, đồng thời thừa kế các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn một số điểm cần được thảo luận và điều chỉnh để đảm bảo quyền của người dân, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp trong hoạt động lâm nghiệp và thúc đẩy quản trị ngành lâm nghiệp minh bạch và hiệu quả hơn.

FORLAND đã chỉ ra những vấn đề chung liên quan đến cách tiếp cận, tính đầy đủ, cấu trúc và quy định chuyển tiếp của Nghị định, cũng như các nội dung liên quan đến vai trò và đặc điểm khác nhau của các loại rừng và chủ rừng.

Từ đó, FORLAND đề xuất nhiều khuyến nghị và bổ sung về các nội dung liên quan đến quyền của người dân tộc thiểu số; giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng; đảm bảo tính hợp pháp của gỗ và quản lý thương mại lâm sản; quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng; và một số nội dung khác.

Văn bản này được xây dựng trong Hội thảo kỹ thuật của FORLAND diễn ra ngày 13/4 tại Hà Nội. Văn bản sẽ được trình lên Ban soạn thảo Nghị định và Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Back To Top