skip to Main Content

Hội thảo Thúc đẩy các tổ chức xã hội tham gia hiệu quả thực hiện chương trình REDD+

Hội thảo Thúc đẩy các tổ chức xã hội tham gia hiệu quả thực hiện chương trình giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) được tổ chức từ ngày 27/8 đến 29/8 tại thành phố Đà Nẵng.

Tham gia hội thảo PanNature cùng các đại biểu từ các tổ chức xã hội tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung thảo luận và trả lời các nội dung cụ thể sau:

1. ️HĐQLR, hay hợp tác QLBVR, được xem là cách tiếp cận thực tế, vậy mô hình này phù hợp trong bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn nào của địa phương? hoặc, địa bàn như thế nào thì phù hợp cho thành lập HĐQLR?

2. HĐQLR nên thế nào thì mới có thể bảo hộ, thúc đẩy, đảm bảo quyền tiếp cận đất, rừng của hộ gia đình trên thực tiễn? (thành phần/cơ cấu, thẩm quyền, năng lực,…)

3. Làm thế nào để lợi ích (tiền, vật chất, tri thức) đến được cộng đồng tham gia một cách thực tế và có thể duy trì bền vững nhất? Cần cơ chế hoặc công cụ nào hỗ trợ?

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Đại biểu trình bày kết quả thảo luận nhóm

Chương trình do Trung tâm vì sự phát triển nông thôn bền vững (SRD) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên  (PanNature) phối hợp tổ chức trong khuôn khổ dự án ANSAB.

Tài liệu hội thảo:

Cộng đồng hợp tác quản lý rừng (ACMA) trong chương trình redd+ bắc trung bộ và ý nghĩa cho giám sát quản trị rừng của TCXH

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Thông tin về chương trình FCPF

Back To Top