skip to Main Content
Họp điều Phối “Quản Trị Nguồn Tài Nguyên Nước” Lần 2

Họp điều phối “Quản trị nguồn tài nguyên nước” lần 2

Ngày 29/10/2018, tại Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp nhóm điều phối “Quản trị nguồn tài nguyên nước” lần 2 (PEM II) với sự tham dự của đại diện các tổ chức PanNature, GreenViet và CSRD.

Cuộc họp nhằm cập nhật kết quả thực hiện dự án tới hết tháng 10/2018, trao đổi các bài học kinh nghiệm về kỹ thuật và tài chính khi thực hiện Dự án PEM II và kế hoạch thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án.

Trong thời gian tới, dự án sẽ tập trung vào các hoạt động: Làm rõ hiện trạng sử dụng đất rừng/rẫy, thu thập thông tin về hiện trạng quản lý và sử dụng PFES tại Đắk Rong; Thực thi và tuyên truyền phát luật về bảo vệ rừng và bảo tồn động vật hoang dã cho cán bộ quản lý, đại lý sử dụng lâm sản và người dân; tổ chức điền dã báo chí về động vật hoang dã; xây dựng các mô hình sinh kế thân thiện: vườn ươm cộng đồng và hỗ trợ hoạt động khai thác quản lý mặt nước hồ thủy điện, cung cấp nước sạch cho người dân.

Ảnh cán bộ dự án PanNature chụp ở Gia Lai

 

Back To Top