skip to Main Content
Thúc đẩy Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Phục Hồi Rừng Xuân Nha

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng Xuân Nha

 Ngày 14/11/2018, tại UBND xã Xuân Nha, Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) đã phối hợp với Ban Quản lý KBTTN Xuân Nha, Liên hiệp hội phụ nữ xã Xuân Nha tổ chức hội thảo giới thiệu Dự án Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên tại KBTTN Xuân Nha”. 

Tham dự hội thảo có 22 hội viên Hội phụ nữ xã Xuân Nha, 04 đại diện BQL KBTTN Xuân Nha, 02 đại diện UBND xã Xuân Nha và 03 cán bộ dự án của PanNature.  

Tại hội thảo, Hội phụ nữ Xuân Nha đã lựa chọn được loài cây và địa điểm trồng phục hồi rừng tại Khu BTTN Xuân Nha. Mô hình được lựa chọn là trồng xen gồm cây gỗ lớn (cây mục tiêu phục hồi rừng), các cây gỗ phát triển nhanh cho nguồn lâm sản phụ (hoa, quả, lá) và cây lâm sản ngoài gỗ . Đây được đánh giá là mô hình có tính bền vững cao vì vừa đạt mục tiêu phục hồi rừng vừa đảm bảo thu nhập cho các hộ trồng, quản lý rừng.

Dự án Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên tại KBTTN Xuân Nha” do Tổ chức GIZ tài trợ, được thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2018 – tháng 3/2019 nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quản lý bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho phụ nữ địa phương thông qua sử dụng các loài cây lâm sản ngoài gỗ bản địa. Ngoài ra, nhóm dự án chủ trương sẽ tiếp nhận các khoản thanh toán chi trả dịch vụ môi trường rừng và khoán quản lý bảo vệ rừng để duy trì mô hình. 

Back To Top