skip to Main Content

Thúc đẩy sự tham gia của CSOs, cộng đồng địa phương và phụ nữ vào tiến trình REDD+

Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 8 tại thành phố Kathmandu, thủ đô Nepal đã diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng năng lực tham gia REDD+ cho các tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương và phụ nữ  trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Đại diện đến từ 11 quốc gia Đông Á, Nam Á và Thái Bình Dương đã chia sẻ các bài học từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, bao gồm đại diện của PanNature từ Việt Nam. 

Các nội dung chia sẻ cho thấy tuy một số chương trình thí điểm và các hoạt động nâng cao nhận thức về REDD+ , thúc đẩy năng lực tham gia tiến trình REDD+ quốc gia đã được triển khai và có thành quả nhất định song mới chỉ ở giai đoạn đầu, trong khi nhu cầu cải thiện còn rất lớn.

Số lượng các tổ chức ngoài nhà nước quan tâm và tham gia tiến trình REDD quốc gia còn khiêm tốn, mức độ ảnh hưởng và tiếng nói của họ còn rất hạn chế, do cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vấn đề này còn khó khăn hơn nữa đối với các cộng đồng địa phương, các nhóm dân tộc thiểu số và nhóm phụ nữ. Sự tham gia đầy đủ và thực sự của những nhóm đối tượng này vô cùng quan trọng để đảm bảo sáng kiến REDD+ được thực thi một cách công khai, công bằng, mang lại hiệu quả và ý nghĩa cho cả chính phủ và người dân. 

Ông Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ PanNature chia sẻ tại Hội thảo.

Điều này đòi hỏi trước hết nhận thức đúng đắn, sự quan tâm và cam kết tham gia tích cực hơn nữa từ chính các tổ chức xã hội, các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của REDD+ là cộng đồng địa phương, trong đó nhấn mạnh đến các nhóm dễ bị tổn thương là người dân thiểu số và phụ nữ.

Để tạo điều kiện cho sự tham gia này, rất cần sự cởi mở, chia sẻ, tôn trọng và đối xử công bằng của chính phủ các quốc gia tham gia REDD+, sự hỗ trợ mạnh mẽ và lâu dài của của các chương trình tài trợ quốc tế.

Hội thảo do ANSAB, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Á tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) thông qua World Bank.

FCPF là chương trình lớn ở cấp độ toàn cầu về hỗ trợ thực thi sáng kiến REDD+, trong đó triển khai hợp phần nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tại các quốc gia tham gia REDD+ giai đoạn 2009 – 2019.

Tháng 9/2019, World Bank sẽ chủ trì cuộc họp liên khu vực tại Thái Lan, tổng hợp các bài học của các quốc gia và khu vực về chương trình. Bài học kinh nghiệm và đề xuất từ các khu vực, các quốc gia sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà tài trợ quốc tế xem xét việc ưu tiên và phân bổ nguồn lực REDD+ trong giai đoạn tiếp theo. 

Back To Top