skip to Main Content

Đề xuất chính sách quản lý Vườn thực vật quốc gia

Vào ngày 23/10/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức cuộc họp kỹ thuật với chủ đề: “Đề xuất chính sách quản lý Vườn thực vật quốc gia”, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học và một số nhà quản lý có kinh nghiệm liên quan tới vườn thực vật quốc gia.

Hiện nay, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học là một nhiệm vụ quan trọng trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, đạt được các mục tiêu Aichi và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh các nỗ lực bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học thông qua hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, việc lưu giữ và phát triển các nguồn gen quý hiếm, nguồn gen bản địa là vô cùng cần thiết. Đáp ứng nhu cầu đó, hệ thống vườn thực vật trên thế giới đã ra đời.

Trên cơ sở đó, cuộc họp tập trung thảo luận về các quy định và hướng dẫn quản lý Vườn thực vật quốc gia; kiến nghị và đề xuất qua đánh giá hiện trạng quản lý Vườn thực vật quốc gia; tiêu chí đánh giá và chính sách quản lý cho Vườn thực vật quốc gia. Các khuyến nghị, sáng kiến được thảo luận trong cuộc họp sẽ được nghiên cứu và phát triển nhằm hoàn thiện khung chính sách pháp luật cho các loại hình rừng đặc dụng mới.

Cuộc họp diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực

Hoạt động trên được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) tài trợ.

Tài liệu cuộc họp

Nghiên cứu đề xuất quy định và hướng dẫn quản lý Vườn thực vật quốc gia

Ông Hoàng Văn Sâm (Đại học Lâm nghiệp), Ông Nguyễn Đức Tố Lưu (PanNature), Bà Hà Thị Thu (PanNature)

Đánh giá hiện trạng và một số giải pháp quản lý cho mạng lưới Vườn thực vật quốc gia

PanNature

Back To Top