skip to Main Content

PanNature ký biên bản hợp tác với Hội Chủ rừng Việt Nam

Sáng ngày 25/3/2021, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Hội Chủ rừng Việt Nam (VIFORA) ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Trước đó, PanNature và VIFORA đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong giai đoạn  2017 – 2020 như đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật của ngành lâm nghiệp; tổ chức các hội thảo, sự kiện về rừng cộng đồng, quyền của cộng đồng trong tiếp cận tài nguyên rừng.  Tiếp nối những thành công đó, hai bên tiếp tục triển khai chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy các mối quan tâm chung trong lĩnh vực lâm nghiệp, sinh kế cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên.

Trong năm 2021, các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Tham vấn, thúc đẩy, đóng góp ý kiến và kiến nghị cho dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp
  • Hợp tác, phối hợp đồng tổ chức các hội thảo, sự kiện nhằm chia sẻ, trao đổi, thảo luận, khuyến nghị và đề xuất chính sách nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả chính sách lâm nghiệp
  • Phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực của hai tổ chức, nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội ngoài nhà nước và cộng đồng;
  • Phối hợp thực hiện các chuyến điền dã, điều tra, khảo sát hiện trường
  • Phối hợp xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án mới.

Với biên bản ghi nhớ này, hai bên nhất trí hợp tác trên tinh thần tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau để cùng đóng góp những giá trị thiết thực trong lĩnh vực lâm nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng và thiên nhiên.

Back To Top