skip to Main Content

Hội thảo trực tuyến: Đánh giá quản trị rừng tại tỉnh Quảng Nam năm 2020

Ngành gỗ và lâm sản Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi lâm sản toàn cầu. Chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,58 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trước đà tăng trưởng của ngành gỗ, nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý cũng như thị hiếu của các thị trường lớn như châu u, Mỹ, chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy và nội luật hóa nhiều sáng kiến quốc tế như REDD+, VPA/FLEGT để thúc đẩy quản lý rừng bền vững, cải thiện quản trị rừng và chấm dứt thương mại lâm sản bất hợp pháp.

Để thúc đẩy tiến trình thực thi và sự tham gia của các bên liên quan vào các sáng kiến nói trên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) đã phát triển khung đánh giá quản trị rừng (FGMS) trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng khu vực Mekong – V4MF”. Sau 03 năm xây dựng và thử nghiệm, với sự hợp tác của các bên liên quan tại địa phương, Dự án đã thực hiện đánh giá quản trị rừng tại 04 huyện (Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My) thuộc tỉnh Quảng Nam.

Nhằm chia sẻ và hoàn thiện kết quả đánh giá quản trị rừng với các bên liên quan, đồng thời tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong đánh giá và giám sát quản trị rừng, ngày 26/8/2021, PanNature phối hợp với WWF và RECOFTC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh giá quản trị rừng tại tỉnh Quảng Nam năm 2020”.

Mục tiêu cụ thể của Hội thảo: 

  • Giới thiệu công cụ đánh giá quản trị rừng FGMS.
  • Chia sẻ và thảo luận kết quả báo cáo đánh giá quản trị rừng tại tỉnh Quảng Nam năm 2020 với các bên liên quan tại địa phương;
  • Ghi nhận các góp ý và phản hồi của các bên liên quan tại địa phương nhằm hoàn thiện báo cáo và công cụ đánh giá quản trị rừng

Chương trình chi tiết

Giới thiệu dự án V4MF và công cụ đánh giá quản trị rừng FGMS

Bà Nguyễn Bích Hằng – WWF Việt Nam

Kết quả đánh giá quản trị rừng tại 4 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam

Bà Lê Hà Thu – PanNature

Sổ tay hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng hệ thống giám sát quản trị rừng (FGMS)

Back To Top