skip to Main Content

Tập huấn: Ứng dụng công cụ theo dõi và giám sát rừng cho cộng đồng Quảng Nam

Thông qua kết quả nghiên cứu “Đánh giá quản trị rừng tỉnh Quảng Nam năm 2020” do Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) thực hiện đã cho thấy nguồn nhân lực tham gia quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn 4 huyện Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là nhóm cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ rừng cần tiếp tục được tăng cường năng lực chuyên môn và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa các bên liên quan trong theo dõi, đánh giá, giám sát và quản trị rừng.

Trước nhu cầu thực tiễn đó PanNature và Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Tăng cường ứng dụng các công cụ  theo dõi, giám sát diễn biến rừng tại Quảng Nam cho các cộng đồng” nhằm nâng cao năng lực theo dõi, giám sát diễn biến rừng và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng giữa cộng đồng với các chủ rừng  tại huyện Tây Giang.

Mục tiêu của Tập huấn là nhằm nâng cao năng lực theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng cho các cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ rừng tại huyện Tây giang, tỉnh Quảng Nam:

Các nội dung chính của buổi tập huấn:

  • Các cộng đồng ứng dụng phần mềm tuần tra bảo vệ rừng, theo dõi, giám sát diễn biến rừng bằng máy tính bảng và điện thoại thông minh.
  • Phối hợp giữa chủ rừng và các cộng đồng trong việc quản lý dữ liệu về diễn biến rừng theo chu kỳ hàng tháng
  • Chuyển giao thiết bị hỗ trợ theo dõi, giám sát diễn biến rừng từ dự án V4MF cho các cộng đồng

Tập huấn đã giúp các cộng đồng tăng cường năng lực theo dõi, giám sát diễn biến rừng và tuần tra bảo vệ rừng đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả phối hợp giữa chủ rừng và các cộng đồng tại địa phương

Tài liệu tập huấn

Hướng dẫn Xây dựng bản đồ tài nguyên cùng Mapeo

Mapeo trên máy tính

Hướng dẫn sử dụng Locusmap trên máy tính bảng

Một số hình ảnh tại tập huấn:

 

Back To Top