skip to Main Content

Tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển chuyên gia xây dựng biểu mẫu thực hành thu thập thông tin đánh giá tác động mội trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản. Nội…

Đọc tiếp

Tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên cần tuyển chuyên gia xây dựng biểu mẫu thực hành thu thập thông tin đánh giá tác động mội trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản
Đọc tiếp
Back To Top