skip to Main Content

Tìm hiểu hành vi cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên: Bàn luận về lý thuyết và phương pháp tiếp cận

Bảo tồn bền vững tài nguyên nhiên nhiên và đa dạng sinh học là sự cần thiết hiển nhiên cho việc duy trì đời sống con người. Smith (1995) đã khẳng định rằng vấn đề cốt lõi chính là hành vi của con người để xã hội có thể thay đổi và tạo dựng tương lai bền vững.
Đọc tiếp
Back To Top