skip to Main Content
Nguyen Tac Xich Dao

Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính

Nguyen tac Xich daoCác ngân hàng, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư tài chính khác đang dần đóng vai trò rất lớn trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam và khu vực. Nhiều nhà đầu tư cũng đã bày tỏ mong muốn phát triển các chuẩn mực riêng nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank) đã xây dựng các bộ chuẩn mực đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường và xã hội bắt buộc áp dụng với các dự án mà họ đầu tư (còn gọi là các chính sách bảo vệ).

Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Các nhà đầu tư tài chính ở Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng thông qua hai hình thức: (i) sử dụng toàn bộ các nguyên tắc này, đăng ký tham gia với Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo và tuyên bố rộng rãi; hoặc (ii) tham khảo để tự xây dựng bộ chuẩn mực riêng phù hợp với nhu cầu của mình.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) biên dịch và cung cấp ấn phẩm Nguyên tắc Xích đạo này cho các bên liên quan với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc khuyến khích các hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội – môi trường của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam. Trung tâm Con người và Thiên nhiên sẵn sàng cung cấp thông tin, dữ liệu, nguồn tham khảo, tham vấn một cách tự nguyện và phi lợi nhuận nếu các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần thêm thông tin về các chuẩn mực môi trường – xã hội. Mục đích cuối cùng của Trung tâm là góp phần vào công cuộc phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Phần giới thiệu trong tài liệu này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên bổ sung trong bản dịch tiếng Việt. Nội dung chính của Nguyên tắc Xích đạo bắt đầu từ trang thứ hai. Xin lưu ý rằng bản dịch này nhằm mục đích tham khảo cho các đối tượng liên quan ở Việt Nam. Bản Nguyên tắc Xích đạo chính thức là bản tiếng Anh và có thể tải về từ website của Ban thư ký Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo tại địa chỉ www.equator-principles.com.

This Post Has One Comment

  1. […] Nguyên tắc Xích đạo là bộ tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện cho ngành dịch vụ tài chính nhằm xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường, xã hội trong các dự án một cách hệ thống và liên tục được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. […]

Leave a Reply

Back To Top