skip to Main Content

Bản tin Chính sách Quý I/2011

https://nature.org.vn/vn/tag/ban-tin-chinh-sach/Bản tin Chính sách Tài nguyên – Môi trường này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổng hợp và biên tập. Định kỳ hàng quý, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật và cung cấp những thông tin hữu ích tới cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến quá trình xây dựng, dự thảo, ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.

Bản tin này dự định sẽ được phát hành định kỳ hàng quý, bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng tôi sẽ phát hành một lượng hạn chế bản in đến các cá nhân và tổ chức quan tâm. Chúng tôi sẽ gửi bản điện tử qua email cho những người đăng ký nhận bản tin. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đăng tải các bản tin này trên website của Trung tâm Con người và Thiên nhiên.

Trong quý I năm 2011, PanNature đã thống kê được 36 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được nhà nước ban hành hoặc bắt đầu có hiệu lực. Các văn bản này chủ yếu đề cập đến các nhóm nội dung về: Tổ chức thể chế – tài chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường; Quản lý môi trường và ô nhiễm môi trường; Tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học, Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến phản hồi, đóng góp, nhận xét để cho các bản tin tiếp theo được hoàn thiện, đầy đủ và hữu ích hơn cho độc giả. Trung tâm Con người và Thiên nhiên cũng sẵn sàng đăng tải các bài viết, phân tích, bình luận về các vấn đề chính sách phát triển bền vững, tài nguyên, môi trường trong bản tin này và trên Trang tin điện tử ThienNhien.Net.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top