skip to Main Content
Chuỗi Giá Trị Trong Ngành Công Nghiệp Khai Thác

Chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp khai thác

Chuỗi giá trị là một cách mô tả đường đi theo giá trị của một sản phẩm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Khi áp dụng chuỗi giá trị đối với ngành công nghiệp khai khoáng, mô hình sẽ bao gồm các bước từ giai đoạn khai thác tài nguyên thiên nhiên, quá trình chế biến và tiêu thụ, cho đến bước cuối cùng là sử dụng nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên.

Trong cuốn The Bottom Billion, Paul Collier đã đưa ra cách tiếp cận này để nhấn mạnh những bước quan trọng có thể đảm bảo sự giàu có tài nguyên thiên nhiên của mỗi quốc gia có thể chuyển đổi thành phúc lợi cho cộng đồng. Mô hình này có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo đối với các tổ chức nghiên cứu về quản trị tài nguyên như Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institue), Ngân hàng Thế giới (World Bank) hay Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI).

Ảnh minh họa: PanNature.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin giới thiệu bài viết “Chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp khai thác” được dịch từ nguyên bản tiếng Anh “The Value Chain” của Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institue).

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top