skip to Main Content
Khía Cạnh Tài Chính Trong Công Nghiệp Khai Thác

Khía cạnh tài chính trong công nghiệp khai thác

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngành công nghiệp khai thác ra đời và vận hành dựa trên mối quan hệ giữa chính phủ quốc gia đối với khối doanh nghiệp tư nhân.Các điều khoản liên quan đến tài chính, có ảnh hường đến mối quan hệ trên thường có nội dung liên quan đến lợi nhuận cũng như các rủi ro về tài chính từ các dự án khai thác mà sẽ không được chia đều cho tất cả các bên liên quan. Các điều khoản này có thể được quy định trong hệ thống luật, chính sách của các quốc gia và được áp dụng đối với tất cả các dự án hoạt động trong phạm vi quốc gia đó. Bên cạnh đó, những điều khoản liên quan đến tài chính cũng có thể được quy định trong các hợp đồng cụ thể, trong các quy định về quyền và nghĩa vụ của một bên liên quan hoặc của cả dự án.

Thông thường, các điều khoản về tài chính trong ngành công nghiệp dầu khí và khoáng sản phải được xây dựng dựa trên bốn đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp khai thác: 1) Tài nguyên dầu khí và khoáng sản không phải là vô hạn, vì vậy các chính phủ phải cố gắng tạo ra nguồn thu đủ để có thể bồi hoàn lại cho quốc gia những giá trị bị mất đi vĩnh viễn do quá trình khai thác; 2) Các dự án khai thác đòi hỏi phải có một khoản đầu tư tương đối lớn trước khi bắt đầu có doanh thu; 3) Các dự án khai thác đều sẽ phải đối mặt với những rủi ro nhất định: rủi ro về địa chất, về sự biến động giá tài nguyên của thị trường, sự thiếu sót về kỹ thuật cũng như những bất ổn về chính trị; 4) Doanh thu từ công nghiệp khai thác tiềm năng có thể trở thành phần đóng góp ưu thế cho nguồn thu ngân sách của một quốc gia.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin giới thiệu bài phân tích “Khía cạnh tài chính trong công nghiệp khai thác” được dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Oil, Gas and Mining Fiscal Terms” của Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institute).

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top