skip to Main Content
Tập Huấn Về REDD+ Và Quản Lý Rừng Bền Vững ở Việt Nam

Tập huấn về REDD+ và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

Trong hai ngày 4-5/11/2011, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức hội thảo – tập huấn: Sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD/REDD+) và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam với sự tham gia của 40 đại biểu từ 23 tổ chức đang hoạt động tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

PanNature tổ chức hội thảo này nhằm mục đích giúp những người tham gia tăng cường nhận thức và hiểu biết về các nội dung cơ bản về sáng kiến và cơ chế của REDD/REDD+; vai trò của REDD/REDD+ đối với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu; thảo luận các vấn đề, các mối quan tâm chính sách quan trọng liên quan đến quá trình thể chế và thực thi REDD/REDD+ ở Việt Nam.

Ảnh: PanNature.

Giảng viên của hội thảo là các chuyên gia, cán bộ quản lý đang tham gia nghiên cứu và thực hiện các dự án REDD/REDD+ ở Việt Nam bao gồm: Tiến sĩ Phạm Mạnh Cường (Ban chỉ đạo REDD+ Việt Nam), Tiến sĩ Tô Xuân Phúc (Forest Trends, Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Nguyễn Quang Tân (Trung tâm Con người và Rừng – RECOFTC) và một số chuyên gia của PanNature đã diễn giải, phân tích cho các học viên khái niệm, cơ chế, cách tiếp cận, lộ trình cũng như tác dụng của REDD và REDD+. Các thành viên tham dự rất hứng thú và sôi nổi thảo luận về các nội dung của hội thảo.

Việt Nam đã tham gia vào chương trình thí điểm và thể chế hóa việc thực hiện giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD) theo Chương trình REDD của Liên hợp quốc (UN-REDD) và cũng đang nỗ lực xây dựng và triển khai sáng kiến REDD mở rộng (REDD+), gắn kết mục tiêu giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu với quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao trữ lượng carbon của rừng. Trên thực tế, REDD/REDD+ là những sáng kiến mới, chưa có tiền lệ và đang ở giai đoạn phát triển về cả phương pháp triển khai và áp dụng ở cả cấp độ quốc tế, quốc gia và địa phương.

Việc thực hiện REDD/REDD+ ở cấp quốc gia và địa phương cần phải có sự tham của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm giới nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ địa phương và tổ chức cộng đồng. Sự tham gia thực hiện và can thiệp hiệu quả đối với các dự án REDD/REDD+ ở Việt Nam chỉ đạt được khi các tổ chức xã hội dân sự có đủ thông tin, hiểu biết và mối quan tâm về lợi ích, rủi ro, cách tiếp cận và quá trình thực hiện sáng kiến này ở cả cấp độ dự án, địa phương và quốc gia.

Sau hội thảo, PanNature sẽ tiếp tục phối hợp với các học viên và tổ chức tham gia để triển khai các hoạt động nghiên cứu, thông tin, tăng cường năng lực và chính sách liên quan đến thực hiện REDD/REDD+ ở Việt Nam.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ các hoạt động về chính sách môi trường do Quỹ đối tác các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ.

Tham khảo: Nội dung chương trình hội thảo tập huấn


This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top