skip to Main Content
Video Về Diễn đàn Tài Nguyên Mê Kông II

Video về Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông II

Phóng sự do Phòng Truyền thông của Trung tâm Con người và Thiên nhiên sản xuất về Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông lần thứ hai tổ chức tại Tam Đảo vào ngày 10/5/2013. Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông là sáng kiến thúc đẩy đối thoại giữa các tổ chức thuộc các quốc gia trong khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Diễn đàn này bao gồm nhiều hoạt động đối thoại, trao đổi, hợp tác trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên và tăng cường hiểu biết khoa học về các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top