skip to Main Content
GreenViet Và PanNature Hợp Tác Bảo Tồn Thiên Nhiên

GreenViet và PanNature hợp tác bảo tồn thiên nhiên

Ngày 1/10/2013, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng, thực hiện và chia sẻ thông tin về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ chia sẻ các ý tưởng, đề xuất về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phối hợp xây dựng dự án, vận động tài trợ và thực hiện các dự án chung, với khu vực ưu tiên là Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung.

danang2012Thành viên của GreenViet tham gia Hội thảo nội bộ hè 2012 do PanNature tổ chức. Ảnh: PanNature.

Chương trình hợp tác chú trọng đặc biệt đến các mảng nội dung gồm nghiên cứu bảo tồn loài, hỗ trợ sinh kế người dân, quản lý khu bảo tồn, đánh giá tác động của các dự án, hoạt động phát triển đến hệ sinh thái, truyền thông nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên.

Hai bên cũng đề ra mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ của mỗi tổ chức thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu và tập huấn cho cán bộ của đối tác, hợp tác chia sẻ thông tin dần hình thành kho dữ liệu chung phục vụ cho công tác bảo tồn và hướng đến việc thành lập thư viện thông tin về bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top