skip to Main Content
Đại Diện PanNature Tham Gia Ban Chấp Hành Hội Sinh Thái Học Việt Nam

Đại diện PanNature tham gia Ban chấp hành Hội Sinh thái học Việt Nam

Ngày 29/11/2013, Chủ tịch Hội Các ngành Sinh học Việt Nam (thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) ban hành Quyết định số 1302/QĐ-HCNSHVN về việc chuẩn y Ban chấp hành Hội Sinh thái học Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Ban chấp hành của Hội gồm 17 thành viên do GS.TS.Võ Quý (Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ tịch; GS.TS. Mai Đình Yên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giữ chức Phó Chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

HoiSTH2014Ảnh: Hội Sinh thái học Việt Nam.

Th.S Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên, có tên trong danh sách Ủy viên Ban chấp hành.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top